S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a v důsledku výskytu koronavirové infekce (COVID-19) informujeme veřejnost o zákazech a doporučeních, které platí v Oblastní nemocnici Kladno.

VSTUP DO NEMOCNICE

Z hygienických důvodů platí pro vstup do nemocnice zpřísněná pravidla!

 1. Všichni pacienti a návštěvy mohou vstupovat do areálu nemocnice pouze hlavním vchodem do budovy CAM, kde prochází úsekem sledovaným termokamerou.
 2. Vstup jiným vchodem do nemocnice je zakázán!
 3. Je nutné dbát pokynů zaměstnanců nemocnice a dodržovat všeobecná hygienická pravidla jako je nošení roušek, dodržování vzdálenosti mezi lidmi a podobně!
 4. Návštěvy podle pravidel dostanou dotazník, který odevzdají na oddělení, které jdou navštívit.
 5. Pacienti přicházející do nemocnice budou registrováni ve vnitřní recepci do příslušné ambulance.
 6. U pacientů s teplotou nad 37,0 °C bude zjištěn důvod návštěvy nemocnice a určeno, zda není vhodné je ošetřit v izolované infekční ambulanci.
 7. Z epidemiologických důvodů žádáme o minimalizace doprovázejících osob pacientů! 

NÁVŠTĚVY U PACIENTŮ V OBLASTNÍ NEMOCNICI KLADNO

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hodin do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN) se:

1. zakazují návštěvy pacientů na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, s výjimkou:

 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 3,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

2. omezují návštěvy pacientů na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,

3. zakazuje přítomnost třetí osoby při porodu v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle bodu 2.

Při porodu může být s rodičkou přítomna pouze jedna osoba. Dále pro přítomnosti třetí osoby u porodu platí, že:

 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu;
 • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19;
 • třetí osoba používá respirátor minimálně třídy FFP2 jako ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných, látkových či jednorázových roušek nepostačuje).

Více informací pro přítomnost třetí osoby při porodu naleznete na: http://www.nemocnicekladno.cz/oddeleni/porodnice/porodnice

pdfMimořádné opatření MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN_úplné znění

Dále v souvislosti s návštěvami:

 • Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
 • Vstup do nemocnice je umožněn pouze s rouškou přes budovu CAM, kde vám bude změřena tělesná teplota pomocí termokamery.
 • Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit.
 • Po vstupu do nemocnice před každou návštěvou vyplníte dotazník pro návštěvy (k dispozici v recepci), který odevzdáte při příchodu na oddělení sestře.
 • Doporučujeme pouze krátké návštěvy (do 30 minut) v počtu maximálně dvou osob v čase od 14.00 do 17.00 hodin!
 • Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorách nebo společných prostorách nemocnice!
 • Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!
 • Po návštěvě bude provedena dezinfekce dle dezinfekčního řádu Oblastní nemocnice Kladno.
 • Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu Oblastní nemocnice Kladno.

ODBĚROVÁ MÍSTA V OBLASTNÍ NEMOCNICI KLADNO

V Oblastní nemocnici Kladno jsou zprovozněna dvě odběrová místa pro pacienty s podezřením na nakažení koronavirem.
Více informací k testování na onemocnění covid-19 naleznete pod jednotlivými odkazy:


OČKOVACÍ CENTRUM OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO

Očkovací centrum Oblastní nemocnice Kladno je umístěno mimo areál nemocnice v ulici Fr. Kloze 2313 (budova V).
Více informací k očkování proti onemocnění covid-19 naleznete pod odkazem:


ZÁKAZ DAROVÁNÍ KRVE PO DOBU 28 DNÍ OD...

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci přijímá Hematologicko-transfuzní oddělení i v letošním roce preventivní opatření, kterým je zákaz darování krve po dobu 28 dní po návratu ze zahraniční dovolené. Omezení bude platit od 17.6.2020 a bude týkat všech států. Doba trvání i destinace se mohou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace. Informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách Oblastní nemocnice Kladno i HTO.

V případě nejasností můžete před Vaším plánovaným odběrem krve kontaktovat pracovníky HTO buď telefonicky na číslech: 312 606 343312 606 128 nebo e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zákaz darování krve po dobu 6 měsíců po návratu z oblastí s výskytem malárie a jiných tropických nemocí se nemění. Pokud dárce užíval preventivně antimalarika, prodlužuje se zákaz darování na 12 měsíců.

Velmi si vážíme Vaší přízně a děkujeme za pochopení.


PACIENTI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VYŠETŘENÍ A MAJÍ PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS

Oblastní nemocnice Kladno žádá všechny příchozí pacienty, kteří potřebují vyšetření v nemocnici a zároveň mají podezření na nákazu koronavirem, aby NEVSTUPOVALI DO PROSTORU NEMOCNICE! Pro tyto případy jsme zřídili KONTAKTNÍ LINKU (tel.č. je uvedeno na informační tabuli před každým hlavním vchodem do nemocnice), na které zdravotníci příchozím pacientům sdělí další postup a umístí je do PŘIPRAVENÉ IZOLOVANÉ ČEKÁRNY, kde budou ošetřeni.

Tímto opatřením se snažíme předejít možnému přenosu nebo rozšíření infekce či nákazy.


MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A POTŘEBUJETE LÉKAŘSKOU PÉČI?

Pokud máte příznaky respiračního onemocnění jako jsou kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava a potřebujete lékařskou péči, nejprve kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a domluvte se s ním na dalším postupu!


JAK SE MŮŽETE PŘED NÁKAZOU CHRÁNIT?

 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou.
 • Vyhýbejte se kontaktu s osobami, které jeví příznaky onemocnění dýchacích cest.
 • Používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
 • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
 • Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou!
 • Používejte nejlépe jednorázové kapesníky.
 • Používejte ústenku tak, abyste omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S KÝM SE MŮŽETE PORADIT?

 • Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin, o víkendu pak od 9 do 16.30 hodin.
 • Souhrnný seznam kontaktů naleznete zde.
 • Při zdravotních potížích volejte linku 112.

KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE?

Další aktuální informace naleznete také na webových stránkách:

Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz nebo https://koronavirus.mzcr.cz/
Státního zdravotního ústavu www.szu.cz
Krajské hygienické stanice SČK www.khsstc.cz

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O KORONAVIRU?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

co byste měli vědět o koronaviru


INFORMAČNÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ