Středočeský kraj
jako jediný akcionář společnosti
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje,
se sídlem Vančurova 1548, 272 59 Kladno,
IČ: 27256537

vypisuje výběrové řízení na pozici:

člen představenstva společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
s předpokladem výkonu funkce předsedy představenstva


Popis pracovního místa:

 • Řízení obchodní společnosti - nemocnice s kapacitou 530 lůžek na úrovni vedoucího zaměstnance (ředitele společnosti)
 • Tvorba strategických plánů a jejich realizace v rámci společnosti
 • Příprava finančních rozpočtů společnosti
 • Vyhledávání vnitřních úspor a příležitostí společnosti
 • Odpovědnost za poskytování zdravotních služeb a zajištění personálního vybavení nemocnice
  v souladu s platnou legislativou
 • Odpovědnost za programový rozvoj společnosti
 • Odpovědnost za zabezpečení ekonomické a finanční stability společnosti
 • Příprava a vedení investičních projektů a zajištění jejich realizace v rámci společnosti
 • Účast na přípravě a realizaci investičního celku – rekonstrukce a výstavba nemocnice Kladno
 • Řízení, kontrola a koordinace práce vrcholového managementu odpovídající pozici vedoucího zaměstnance (ředitele společnosti)
 • Koordinace a zodpovědnost za implementaci a rozvoj obchodní strategie společnosti
 • Personální řízení – vedení lidí, rozdělení rolí v týmu
 • Příprava společnosti k akreditačním a certifikačním řízením
 • Reprezentace společnosti při jednáních se zdravotními pojišťovnami, obchodními partnery a dalšími subjekty
 • Reportování akcionáři společnosti

Kvalifikační požadavky na uchazeče: 

 • Vysokoškolské vzdělání dosažené nejméně na úrovni magisterského studijního programu
 • Minimálně 10 let praxe, z toho alespoň 3 roky řídící manažerská praxe ve vrcholovém managementui (řídící manažerská praxe ve vrcholovém managementu zdravotnického zařízení, zdravotní pojišťovny a obdobných organizací výhodou)

Dále požadujeme:

 • Odpovědnost, organizační a řídící předpoklady
 • Koncepční myšlení, schopnost motivovat
 • Vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat a pracovat na rozvoji své osobnosti
 • Znalost systému zdravotnictví a zdravotních pojišťoven v ČR
 • Vynikající manažerské dovednosti
 • Schopnost řešit problémy
 • Velmi dobré ekonomické, finanční a rozpočtové povědomí
 • Zkušenosti v oblasti řízení investic a veřejných zakázek
 • Analytické schopnosti a procesní přístup, důslednost
 • Znalost jednoho světového jazyka výhodou
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti, svědomitost a poctivost
 • Odolnost vůči stresu a zátěži, časová a místní flexibilita
 • Morální a trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost 

Nabízíme:

 • Adekvátní finanční ohodnocení, benefity
 • Příležitost k rozvoji společnosti i vlastnímu profesnímu růstu 

Přihláška do výběrového řízení:

 • Náležitostí přihlášky jsou jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce (uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu)
 • K přihlášce připojte:
  -   Osobní a profesní životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostechii 
  -   Doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie) o Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo úředně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) 
  -   Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
  -   Písemně zpracované základní teze koncepce a organizace chodu společnosti Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje, s důrazem na její budoucí rozvoj a zlepšení jejího dosavadního hospodaření (v rozsahu max. 3 stran formátu A4) 

Nástup:

 • Předpokládaný nástup 1. 12. 2018, případně dle dohody

Podávání přihlášek:

 • Přihlášky zasílejte na adresu akcionáře společnosti:

  Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5
  k rukám JUDr. Roberta Bezděka, CSc., radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví

 • Přihlášky je možné též doručit osobně na výše uvedenou adresu sídla akcionáře společnosti, a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.
 • Přihláška se všemi přílohami musí být doručena v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno
  NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – člen představenstva Oblastní nemocnice Kladno, a.s."
 • Termín podání přihlášek: 31.10. 2018 do 17:00 hod
 • Za včas podané přihlášky budou považovány pouze ty přihlášky, které v termínu podání přihlášek budou doručeny poštou, popřípadě osobně či kurýrem na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje.
 • Předpokládané konání ústních pohovorů v rozmezí od 1.11. až 7.11.2018

Pozn.

i) Vrcholovým managementem se rozumí nejvyšší výkonné vedení, které je odpovědné za chod organizace, strategické dlouhodobé plánování, organizování struktury organizace, obsazování nejvyšších míst ve struktuře, apod.
ii) Je možné též doložit případné reference a doporučení.