Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:

  • profesní životopis se zaměřením na odbornou praxi
  • kopii dokladů o dosaženém vzdělání
  • kopii licence ČLK pro výkon funkce primáře
  • vlastnoručně podepsaný souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • stručnou koncepci provozu a řízení chirurgického oddělení

Přihlášku zasílejte v obálce označené „VŘ – chirurgie“ nejpozději do 10.12.2019 na adresu:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
ředitelství
Vančurova 1548
272 59 Kladno