ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecná ustanovení

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále „ON Kladno“) zpracovává a uchovává veškeré získané osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších služeb zákonným způsobem a to zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zdravotních službách“), zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon specifických zdravotních službách“), zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též „Nařízení“), které je účinné od 25.5.2018.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, které ON Kladno zpracovává v rámci poskytování zdravotnických a dalších služeb.

Aktuální kontaktní informace naleznete na adrese: http://www.nemocnicekladno.cz/nemocnice/gdpr

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1548, PSČ: 272 59, Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020, IČO: 272 56 537.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • jméno:    Mgr. Radek Knop
 • e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poskytování zdravotních služeb

ON Kladno zpracovává osobní údaje pacientů, kdy na základě zákonem stanovené povinnosti vede zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů), údaje související s pojištěním pacienta a další údaje související s poskytováním zdravotních služeb. Tuto povinnost ON Kladno ukládá zákon o zdravotních službách. Poskytnutí neúplných nebo nesprávných osobních údajů bude znamenat, že pacientům nebude ON Kladno moci kvalifikovaně poskytnout zdravotní služby. Doba uchování zdravotnické dokumentace se řídí spisovým a skartačním řádem ON Kladno dle ustanovení zákona č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, a dále též zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ON Kladno dále zpracovává na základě zákona o zdravotních službách identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů) zákonných zástupců. V případě poskytování zdravotních služeb dětem a mladistvým (případně osobám s omezenou svéprávností) dochází rovněž ke zpracování osobních údajů jejich zákonných zástupců a opatrovníků, a to pro účely splnění zákonných povinností.

Osoby blízké

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb může rovněž docházet ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů osob blízkých, pokud pacienti takové údaje poskytnou. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro zajištění komunikace a pro případné poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta.

Kamerový systém

V prostorách ON Kladno je umístěn kamerový systém, prostřednictvím kterého dochází ke zpracování osobních údajů pacientů areálu ON Kladno a jiných návštěvníků, a to za účelem ochrany majetku ON Kladno, personálu a pacientů. Kamery snímají obraz nepřetržitě. Záznamy z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 6 dní a po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány. Na žádost orgánů činných v trestním řízení mohou být záznamy z kamerového systému těmto orgánům zpřístupněny.

Vykazování zdravotním pojišťovnám

Osobní údaje pacientů zpracovávané v rámci poskytování zdravotních služeb jsou ON Kladno rovněž zpracovávány za účelem vykazování rozsahu poskytnutých zdravotních služeb a jejich následné úhradě ze strany zdravotních pojišťoven.

Zabezpečení dat

ON Kladno udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje subjektů údajů před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům subjektů údajů, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data uložena atd.

Sdílení a předávání osobních údajů
(příjemci osobních údajů)

Osobní údaje, které ON Kladno shromažďuje a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, může sdílet se třetími osobami, a to pouze v případech stanovených zákonem.

Záruky

Se zpracovateli osobních údajů jsou vždy uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako tento dokument (Zásady ochrany osobních údajů). V případě, že dochází k předávání některých osobních údajů mimo území EU/EHS, toto předávání probíhá v souladu s pravidly stanovenými v kapitole V. Nařízení.

Práva subjektů údajů

V souladu s platnými právními předpisy mají subjekty údajů právo:

 1. Právo na přístup a přenositelnost osobních údajů
  Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Tím není dotčeno Vaše právo žádat o poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, které můžete uplatňovat na základě Žádosti o záznam k pořízení výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace postupem blíže specifikovaným na adrese www.nemocnicekladno.cz/pro-pacienty/ostatni-dokumenty-ke-stazeni (informace k Žádosti - F 204).

 2. Právo na opravu, resp. doplnění
  Dle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné či neúplné, můžete ON Kladno požádat o opravu těchto osobních údajů.

 3. Právo na výmaz
  Subjekt údajů je rovněž oprávněn požádat ON Kladno o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém může ON Kladno vyhovět takovéto žádosti může být limitován zákonnými povinnostmi ON Kladno k uchovávání některých osobních údajů, a to zejména na základě zákona o zdravotních službách či jiných souvisejících předpisů.

 4. Právo vznést námitku
  Subjekt údajů má rovněž právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu ON Kladno, případně pak pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Pokud se na straně ON Kladno neprokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy či právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ON Kladno nebude osobní údaje dále zpracovávat.

 5. Právo na omezení zpracování
  V souvislosti s uplatněním výše uvedených práv je subjekt údajů rovněž oprávněn ON Kladno požádat o dočasné omezení zpracování svých osobních údajů.

V případě využití shora uvedených práv je nutné vyplnit žádost F 227 a doručit ji:

 1. osobně
  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  právní oddělení
  Vančurova 1548, PSČ: 272 59, Kladno

 2. poštou
  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  právní oddělení
  Vančurova 1548, PSČ: 272 59, Kladno

 3. e-mailem
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 4. datovou schránkou
  jbeff8f

Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů 

V případě zjištění, že ON Kladno nezpracovává osobní údaje v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00, Praha 7.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vydány dne 20. dubna 2021

Dokumenty ke stažení

pdfZásady zpracování osobních údajů_2021 
pdfZásady ochrany osobních údajů pro zaměstnance_2021 
pdfZásady ochrany osobních údajů při náboru zaměstnanců_2021

pdfF 227 - Žádost Subjektu údajů
pdfF 229 - Souhlas se zpracováním osobních údajů