ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecná ustanovení

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále „ON Kladno“) zpracovává a uchovává veškeré získané osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších služeb zákonným způsobem a to zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s obecným nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které je účinné od 25.5.2018.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, které ON Kladno zpracovává v rámci poskytování zdravotnických a dalších služeb. 

Aktuální verze těchto Zásad zpracování osobních údajů je vždy dostupná na internetových stránkách www.nemocnicekladno.cz/nemocnice/gdpr.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1548, 272 59 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 10020, IČ: 272 56 537.

Aktuální kontaktní informace naleznete na adrese www.nemocnicekladno.cz/nemocnice/gdpr.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • jméno:       Mgr. Michael Pauly
 • e-mail:       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poskytování zdravotních služeb

ON Kladno zpracovává osobní údaje pacientů, kdy na základě zákonem stanovené povinnosti vede zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů), údaje související s pojištěním pacienta a další údaje související s poskytováním zdravotních služeb. Tuto povinnost ukládá zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí neúplných nebo nesprávných osobních údajů bude znamenat, že pacientům nebude ON Kladno moci kvalifikovaně poskytnout zdravotní služby. Doba uchování zdravotnické dokumentace se řídí spisovým a skartačním řádem ON Kladno dle ustanovení zákona č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

ON Kladno dále zpracovává na základě zákona o zdravotních službách identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů) zákonných zástupců. V případě poskytování zdravotních služeb dětem a mladistvým (případně osobám s omezenou svéprávností) dochází rovněž ke zpracování osobních údajů jejich zákonných zástupců a opatrovníků, a to pro účely splnění zákonných povinností.

Osoby blízké

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb může rovněž docházet ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů osob blízkých, pokud pacienti takové údaje poskytnou. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro zajištění komunikace a pro případné poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta.

Kamerový systém

V prostorách ON Kladno je umístěn kamerový systém, prostřednictvím kterého dochází ke zpracování osobních údajů pacientů areálu ON Kladno a jiných návštěvníků, a to za účelem ochrany majetku ON Kladno, personálu a pacientů. Kamery snímají obraz nepřetržitě. Záznamy z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 6 dní a po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány. Na žádost orgánů činných v trestním řízení mohou být záznamy z kamerového systému těmto orgánům zpřístupněny.

Vykazování zdravotním pojišťovnám

Osobní údaje pacientů zpracovávané v rámci poskytování zdravotních služeb rovněž zpracováváme za účelem vykazování rozsahu poskytnutých zdravotních služeb a jejich následné úhradě ze strany zdravotních pojišťoven.

Zabezpečení dat

ON Kladno zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

Sdílení a předávání osobních údajů
(příjemci osobních údajů)

Osobní údaje, které ON Kladno shromažďuje a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, může sdílet se třetími osobami, a to pouze v případech stanovených zákonem.

Záruky

Se zpracovateli osobních údajů jsou vždy uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

V případě, že dochází k předávání některých osobních údajů mimo území EU/EHS, toto předávání probíhá v souladu s pravidly stanovenými v kapitole V. Nařízení.

Práva subjektu údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte právo:

 1. Právo na přístup a přenositelnost osobních údajů
  Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Tím není dotčeno Vaše právo žádat o poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, které můžete uplatňovat na základě Žádosti o záznam k pořízení výpisu nebo kopie ZD postupem popsaným na www.nemocnicekladno.cz/pro-pacienty/ostatni-dokumenty-ke-stazeni (informace k Žádosti F 204)

 2. Právo na opravu (resp. doplnění)
  Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o opravu těchto osobních údajů.

 3. Právo na výmaz
  Můžete nás požádat o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém můžeme vyhovět Vaší žádosti o výmaz osobních údajů může být limitován našimi zákonnými povinnostmi uchovávat některé osobní údaje, a to zejména na základě zákona o zdravotních službách či jiných souvisejících předpisů.

 4. Právo vznést námitku
  Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
  Pokud se na naší straně neprokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

 5. Právo na omezení zpracování
  V souvislosti s uplatněním výše uvedených práv nás můžete požádat také o dočasné omezení zpracování svých osobních údajů.

V případě využití Vašeho práva je nutné vyplnit žádost F 227, a doručit ji:

 1. osobně:
  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  právní oddělení
  Vančurova 1548, 272 59 Kladno

 2. poštou:
  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  právní oddělení
  Vančurova 1548, 272 59 Kladno

 3. e-mailem:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 4. datovou schránkou:
  jbeff8f

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

V případě zjištění, že ON Kladno nezpracovává osobní údaje v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vydány 25. května 2018

Dokumenty ke stažení

pdfF 227 - Žádost Subjektu údajů
pdfF 229 - Souhlas se zpracováním osobních údajů
pdfZásady zpracování osobních údajů pro pacienty
pdfZásady zpracování osobních údajů při náboru zaměstnanců