Oddělení Akreditace a kvality péče navrhuje pro všechna oddělení Oblastní nemocnice Kladno a.s. jednotlivé procesy a pracovní postupy tak, aby byla zajištěna bezpečná a kvalitní péče o pacienta a zároveň splněny veškeré zákonné normy. Tyto procesy a postupy jsou zpracovány do vnitřních směrnic a ošetřovatelských standardů, které po schválení předsedou představenstva nemocnice jsou závazné pro všechny zaměstnance systémem řízené dokumentace. Pod oddělení Akreditace a kvality péče spadá i skupina interních auditorů, kteří dle harmonogramu provádějí kontrolu zdravotnické dokumentace v celé nemocnici tak, aby splňovala veškeré legislativní požadavky a nedošlo k ohrožení pacienta.

21. 5. 2015 prošla poprvé Oblastní nemocnice Kladno a.s. externím hodnocením, které provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Nadále oddělení Akreditace a kvality péče kontinuálně pracuje se stávajícími předpisy tak, aby vše bylo připraveno k dalšímu akreditačnímu procesu. Poslední úspěšná akreditace nemocnice proběhla v květnu 2021.

Česká společnost pro akreditaci (ČSAZ) ve zdravotnictví získala oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb. Hodnocení lůžkové péče (tzn. akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče nebo dlouhodobé lůžkové péče) je prováděno podle Hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče ČSAZ. Tyto standardy byly schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pravidla procesu externího hodnocení kvality a bezpečí jsou uvedena také v dokumentech níže. Také tato pravidla jsou schválena Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZČR).

Certifikát kvality a bezpečí

Zvyšování kvality a bezpečí je systematický a kontinuální proces prostupující napříč celou nemocnicí s vysokou mírou zaměření na pacienta a týmovou spolupráci i legislativních potřeb a změn.

Mezi nástroje zvyšování kvality a bezpečí používané v Oblastní nemocnice Kladno a.s. patří zejména proces standardizace postupů.

V Oblastní nemocnici Kladno a.s. je zaveden proces interního a externího hodnocení. Na základě údajů shromážděných v rámci hodnocení jsou identifikovány rizikové procesy a oblasti a jsou vyhledávány potencionální možnosti ke zlepšení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče.

Mezi indikátory kvality sledované v Oblastní nemocnice Kladno a.s. patří zejména:

 • Nežádoucí události zdravotnického charakteru.
 • Nežádoucí události nezdravotnického charakteru.
 • Kontrola zdravotnické dokumentace.
 • Spokojenost pacientů.
 • Spokojenost zaměstnanců.
 • Nozokomiální infekce.
 •  Pády pacientů.
 • Pracovní úrazy.
 • Stížnosti.

Cíle:

 • Naplňovat požadavky akreditačních standardů „České akreditační společnosti ve zdravotnictví“.
 • Naplňování rezortních bezpečnostních cílů, vydaných MZČR, za účelem zvyšování kvality a bezpečí pacientů.
 • Zajišťujeme sběr dat, analýzu, hodnocení a popřípadě nápravnou činnost za účelem hodnocení kvality poskytované péče.
 • Sledujeme a analyzujeme výskyt nežádoucích událostí v poskytování služeb (nežádoucí události zdrav. charakteru, dekubitů a pádů).
 • Vnitropodnikové sebehodnocení – interní kontrolní a auditní činnosti při hodnocení poskytované péče.

Resortní bezpečnostní cíle:

 • Bezpečná identifikace pacientů.
 • Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti.
 • Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech.
 • Prevence pádů.
 • Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče.
 • Bezpečná komunikace.
 • Bezpečné předávání pacientů.
 • Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů.