Etický kodex pro dodavatele Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) provozuje akutní lůžkovou péči s výraznou ambulantní složkou a vysoce specializovanými odbornými poradnami.

Dne 12.05.2021 obdržela ONK od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, s. r. o., Certifikát kvality a bezpečí, ev. č. 0287-2021, s tím, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů.

Jedním z podstatných bodů úspěšné akreditace je i dodržování etických standardů nejen uvnitř nemocnice, ale i výběr dodavatelů, kteří jsou schopni zaručit dodržování pevných etických standardů.

Tento Etický kodex pro dodavatele zajišťuje pro ONK a její dodavatele vztah založený na důvěře, respektu a slušnosti v souladu s platnou legislativou při obchodních vztazích. Zabraňuje tak tlakům a dopadům na ONK a její zaměstnance vzniklých konkurencí mezi dodavateli.

Kodex chování pro dodavatele žádá, aby dodavatelé podnikali odpovědně, čestně a transparentně.

Etický kodex pro dodavatele požaduje od dodavatelů:

  • Aby dodržovali zákonné předpisy v souladu s platnými předpisy a zákony České republiky.
  • Aby obchodní vztah s ONK byl pouze spravedlivou soutěží v podnikání, bez placení úplatků a poskytování darů jakémukoliv zaměstnanci ONK za účelem zajištění nepatřičných výhod.
  • Aby dodávali produkty a služby dle norem platných v České republice v oblasti kvality a bezpečnosti.
  • Aby ve vlastní společnosti poskytovali práci bez diskriminace a jakýchkoli forem obtěžování a zneužívání.
  • Aby chránili důvěrné a citlivé informace o pacientech i zaměstnancích ONK, přijdou-li s nimi při obchodování s ONK do styku, jak předvídá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – GDPR.
  • Aby poskytovali ONK své služby kvalifikovaně a poctivě, s nejlepším zájmem pro ONK.
  • Aby dodržovali ke konkurenčním dodavatelům zásady čestné a poctivé konkurence a podnikatelské etiky.

Podpisem tohoto Etického kodexu pro dodavatele oprávněným zástupcem dodavatele do ONK se dodavatel zavazuje k jeho dodržování, a to od jeho podpisu vždy do konce kalendářního roku (do 31.12.). ONK si vyhrazuje právo ověřovat dodržování tohoto Etického kodexu pro dodavatele. V případě zjištění, že Etický kodex pro dodavatele není dodržován, bude ONK požadovat od dodavatele nápravné opatření, či ukončí smlouvu a spolupráci s dodavatelem, jenž tento kodex nedodržuje.

pdfF 107 Etický kodex pro dodavatele