Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČO: 27256537
Sídlo: Vančurova 1548, 272 59 Kladno
Web: www.nemocnicekladno.cz
Kontakt na pověřence
pro ochranu osobních údajů: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(dále jen „my“)

Co se v tomto dokumentu dozvíte?

 • proč zpracováváme Vaše údaje a jaký k tomu máme právní základ;
 • jaké kategorie údajů zpracováváme a odkud se k nám dostaly;
 • jak údaje zpracováváme;
 • komu můžeme údaje předat a kam se mohou dostat;
 • jak s údaji pracujeme a po jakou dobu;
 • jaká máte práva.

1. Proč zpracováváme Vaše údaje?

Abychom Vám mohli poskytovat zdravotní služby na špičkové úrovni či plnit své smluvní závazky, musíme o Vás zjistit a evidovat některé důležité údaje. Jelikož každé takové zjišťování, uchovávání či evidování (dále též „zpracování“) údajů o Vás může probíhat pouze pokud to umožňuje GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, níže jsou uvedeny důvody (právní tituly), na základě kterých Vaše údaje můžeme zpracovávat.

1.1. Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde o zpracování za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb;
 • vedení zdravotnické dokumentace;
 • vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám;
 • daňových povinností a vedení účetnictví.

Co se výše uvedených právních předpisů týče, jde zejména o tyto:

- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
- Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
- Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
- Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- Zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon
- Zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách

1.2. Zpracování osobních údajů na základě smlouvy

Do této části patří zpracování, které souvisí s poskytováním zdravotní péče na základě smlouvy o poskytování zdravotních služeb, kterou s Vámi standardně uzavíráme. Jedná se zejména o situace, kdy daný zákrok není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V tomto případě může docházet ke zpracování osobních údajů dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů nemůžeme plnit naše smluvní závazky vůči Vám. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů Váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s Vámi smlouvu vůbec uzavřít.

Na základě plnění smluvních závazků se zpracovávají osobní údaje též dodavatelů našich služeb nebo zboží či jejich zaměstnanců.

1.3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším titulem pro zpracování osobních údajů je ochrana Vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů třetích osob. Pod tento základ spadá provoz kamerového systému a vedení evidence za účelem určení, obhajoby a vymáhání našich práv (uplatňování práv na proplacení péče u zdravotních pojišťoven, evidence dlužníků, vymáhání náhrady škody ad.) a k fungování některých pomocných činností, které zajišťují hladké fungování naší hlavní funkce, kterou je právě poskytování zdravotní péče (zpracování cookies nutných k provozu webu, evidence kontaktních údajů, objednávání pacientů, evidence stížností či pochval atp.).

Proti zpracování založeném na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky právních předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

1.4. Zpracování zvláštní kategorií osobních údajů na základě veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví

Jelikož je ke zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu, které se nachází ve zdravotnické dokumentaci či které jsou zpracovávány za účelem poskytování zdravotní péče, potřeba zvláštního právního důvodu, tyto údaje o Vás evidujeme také na základě veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

1.5. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádíme ho s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat s tím, že na předchozí zpracování ovšem nemá odvolání souhlasu vliv.

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

 • zasílání marketingových zpráv;
 • provádění klinických studií či vědeckovýzkumné práce;
 • jiné operace, o kterých budete před udělením souhlasu informováni v dokumentu, kterým souhlas udělujete.

2. Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje, které potřebujeme k plnění našich právních povinností vyplývajících ze zákona o zdravotních službách či ze zákonů jiných, kteréžto regulují naši činnost (zákon o účetnictví, daňový řád atp.). Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které se nachází ve Vaší zdravotnické dokumentaci, ve Vámi udělených souhlasech či údaje, které se nacházejí v různých pomocných systémech. Tam, kde je to z hlediska plnění našich povinností nezbytné, se může zpracování týkat i dalších osob (např. rodinných příslušníků při uchovávání rodinné anamnézy). Nejčastěji budeme zpracovávat Vaše identifikační, popisné, kontaktní, socioekonomické a zdravotní údaje.

U dodavatelů služeb se bude jednat o údaje týkající se smluv, které s Vámi jako s dodavateli máme uzavřené, údaje finanční (např. pro provedení plateb) a další údaje, které nám sdělíte nebo které zjistíme v průběhu trvání smluvního vztahu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ);
 • kontaktní údaje (např. adresa trvalého bydliště, adresa korespondenční, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • popisné a sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, státní příslušnost, povolání, vzdělání, příjmy a výdaje apod.);
 • údaje o zdravotním stavu (údaje zvláštní kategorie) či jiné citlivé údaje, které nám sdělíte, a které jsou nezbytné pro vedení úplné zdravotnické dokumentace (např. sexuální orientace, genetické údaje);
 • údaje týkající se využití webových stránek nebo aplikací;
 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací).

3. Jak údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické i listinné podobě. Děje se tak vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

4. Odkud údaje získáváme?

 • přímo od Vás při komunikaci s Vámi;
 • ze zdravotnické dokumentace;
 • z vlastní činnosti při poskytování zdravotní péče (výsledky vyšetření);
 • u dodavatelů služeb ze smluvní dokumentace, případně veřejných rejstříků.

5. Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou vedle nás, našich zaměstnanců a osob pro nás činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich vzdělávacích služeb. Jedná se o:

 • osoby zmocněné k nahlédnutí do zdravotnické dokumentace;
 • zdravotní pojišťovny a jejich revizní lékaře;
 • laboratoře;
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR;
 • Ministerstvo zdravotnictví;
 • soudní znalce;
 • lékaře orgánů sociálního zabezpečení;
 • soudy, policii a jiné orgány, plyne-li takové předání ze zákona;
 • zpracovatele (typicky poskytovatele IT služeb či poskytovatele specializované lékařské přístrojové techniky);
 • organizace, se kterými spolupracujeme při provádění vědeckovýzkumné činnosti.

5.1. Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují, a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení Vašich údajů.

6. Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (např. poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše). V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP. Takové předání je však možné jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že bude s údaji nakládáno v souladu s právními předpisy.

7. Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění zákonných povinností (typicky vedení účetnictví), po dobu trvání smlouvy či po dobu trvání našich oprávněných zájmů.

Naše činnost rovněž podléhá speciální sektorové regulaci, která nám ukládá uchovávat zdravotní dokumentaci po dobu od 5 až po 100 let v závislosti na konkrétním typu případu. Pro lepší představu Vám poskytujeme následný demonstrativní výčet:

 • ambulantní péče – 5 let od posledního poskytnutí péče;
 • lůžková péče – 40 let od ukončení poslední hospitalizace nebo 10 let od úmrtí, jedná-li se o následnou lůžkovou péči či dlouhodobou lůžkovou péči po dobu 20 let od ukončení poslední hospitalizace nebo 10 let od úmrtí;
 • péče poskytnutá v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování –100 let od data narození nebo 10 let od úmrtí.

Podrobnosti trvání doby zpracování máme upraveny ve skartačním řádu a vychází ze zákona o poskytování zdravotních služeb či z prováděcí vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

8. Jaká jsou Vaše práva?

8.1. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

 • Právo na přístup - Máte právo na kopii údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na opravu - Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů tak máte právo na jejich opravu.
 • Právo na výmaz („být zapomenut“) - Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy, pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který můžeme použít (včetně ochrany našich oprávněných zájmů a práv.
 • Portabilita - Máte právo obdržet údaje, které zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste nám sami poskytli nebo které přímo vyplývají z Vaší činnosti. Tyto údaje Vám poskytneme ve strojově čitelném formátu. Právo portability však platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.
 • Právo vznést námitku - Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který zastáváme nebo na základě našeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a my máme povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastavíme.
 • Právo na odvolání souhlasu - V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to způsobem a zasláním na adresu Úřadu pro ochranu osobních údajů uvedenou níže.
 • Právo na omezení - Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud
  • popíráte přesnost údajů, a to do doby, než přesnost ověříme;
  • údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy;
  • zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.
 • Právo obrátit se na orgán dozoru, soud - Můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.
Verze:  1.0 
Platnost 1.9.2020