Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČO: 27256537
Sídlo: Vančurova 1548, 272 59 Kladno
Web: www.nemocnicekladno.cz
Kontakt na pověřence
pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Michaela Nováková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(dále jen „my“)

Co se v tomto dokumentu dozvíte?

 • Proč zpracováváme Vaše údaje a jaký k tomu máme právní základ.
 • Jaké kategorie údajů zpracováváme a odkud se k nám dostaly;
 • jak údaje zpracováváme;
 • komu můžeme údaje předat a kam se mohou dostat;
 • jak s údaji pracujeme a po jakou dobu;
 • jaká máte práva.

1. Proč zpracováváme Vaše údaje?

Abychom Vám mohli poskytovat zdravotní služby na špičkové úrovni či plnit své smluvní závazky, musíme o Vás zjistit a evidovat některé důležité údaje. Jelikož každé takové zjišťování, uchovávání či evidování (dále též „zpracování“) údajů o Vás může probíhat pouze pokud to umožňuje obecné nařízení GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, níže jsou uvedeny důvody tzv. právní tituly, na základě, kterých Vaše údaje můžeme zpracovávat.

1.1. Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat,
a to zejména:

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon
 • Zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách
 • Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb;
 • vedení zdravotnické dokumentace;
 • vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám;
 • daňových povinností a vedení účetnictví.

1.2. Zpracování osobních údajů na základě smlouvy

Do této části patří zpracování, které souvisí s poskytováním zdravotní péče na základě smlouvy o poskytování zdravotních služeb, kterou s Vámi standardně uzavíráme. Jedná se zejména o situace, kdy daný zákrok není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V tomto případě může docházet ke zpracování osobních údajů dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů nemůžeme plnit naše smluvní závazky vůči Vám. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů Váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít.

Na základě plnění smluvních závazků se zpracovávají osobní údaje též dodavatelů našich služeb nebo zboží či jejich zaměstnanců.

1.3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším titulem pro zpracování osobních údajů je ochrana Vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů třetích osob. Pod tento základ spadá provoz kamerového systému a vedení evidence za účelem určení, obhajoby a vymáhání našich práv (uplatňování práv na proplacení péče u zdravotních pojišťoven, evidence dlužníků, vymáhání náhrady škody atd.) a k fungování některých pomocných činností, které zajišťují hladké fungování naší hlavní funkce, kterou je právě poskytování zdravotní péče (evidence kontaktních údajů, objednávání pacientů, evidence stížností nebo pochval atp.).

Proti zpracování založeném na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky právních předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

1.4. Zpracování zvláštní kategorií osobních údajů na základě veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví

Jelikož je ke zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu, které se nachází ve zdravotnické dokumentaci či které jsou zpracovávány za účelem poskytování zdravotní péče, potřeba zvláštního právního důvodu, tyto údaje o Vás evidujeme také na základě veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

1.5. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádíme ho s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat s tím, že na předchozí zpracování ovšem nemá odvolání souhlasu vliv.

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

 • zasílání marketingových zpráv;
 • provádění klinických studií či vědeckovýzkumné práce;
 • jiné operace, o kterých budete před udělením souhlasu informováni v dokumentu, kterým souhlas udělujete.

2. Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje, které potřebujeme k plnění našich právních povinností vyplývajících ze zákona o zdravotních službách či ze zákonů jiných, kteréžto regulují naši činnost (např. zákon o účetnictví, daňový řád atp.). Bude se tedy jednat o všechny osobní údaje, které se nachází ve Vaší zdravotnické dokumentaci, ve Vámi udělených souhlasech či údaje, které se nacházejí
v různých pomocných systémech. Tam, kde je to z hlediska plnění našich povinností nezbytné, se může zpracování týkat i dalších osob (např. rodinných příslušníků při uchovávání rodinné anamnézy). Nejčastěji budeme zpracovávat Vaše identifikační, popisné, kontaktní, socioekonomické a zdravotní údaje.

U dodavatelů služeb se bude jednat o údaje týkající se smluv, které s Vámi jako s dodavateli máme uzavřené, údaje finanční (např. pro provedení plateb) a další údaje, které nám sdělíte nebo které zjistíme v průběhu trvání smluvního vztahu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ);
 • kontaktní údaje (např. adresa trvalého bydliště, adresa korespondenční, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace);
 • popisné a sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, státní příslušnost, povolání, vzdělání, příjmy a výdaje apod.);
 • údaje o zdravotním stavu (údaje zvláštní kategorie) či jiné citlivé údaje, které nám sdělíte, a které jsou nezbytné pro vedení úplné zdravotnické dokumentace (např. sexuální orientace, genetické údaje, biometrické údaje);
 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací).
 • údaje týkající se využití webových stránek nebo aplikací;

3. Jak údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické i listinné podobě. Děje se tak vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.
Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

4. Odkud údaje získáváme?

 • přímo od Vás při komunikaci s Vámi;
 • ze zdravotnické dokumentace;
 • z vlastní činnosti při poskytování zdravotní péče (výsledky vyšetření);
 • u dodavatelů služeb ze smluvní dokumentace, případně veřejných rejstříků.

5. Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou vedle nás, našich zaměstnanců a osob pro nás činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich vzdělávacích služeb. Jedná se o:

 • osoby zmocněné k nahlédnutí do zdravotnické dokumentace;
 • zdravotní pojišťovny a jejich revizní lékaře;
 • laboratoře;
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR;
 • Ministerstvo zdravotnictví;
 • soudní znalce;
 • lékaře orgánů sociálního zabezpečení;
 • soudy, policii a jiné orgány, plyne-li takové předání ze zákona;
 • zpracovatele (typicky poskytovatele IT služeb či poskytovatele specializované lékařské přístrojové techniky);
 • organizace, se kterými spolupracujeme při provádění vědeckovýzkumné činnosti.

5.1. Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy pro zabezpečení Vašich údajů, a to i po skončení spolupráce.

6. Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (např. poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše). V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP. Takové předání je však možné jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že bude s údaji nakládáno v souladu s právními předpisy.

7. Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění zákonných povinností (např. podle zákona o účetnictví, daňového řádu atp), po dobu trvání smlouvy či po dobu trvání našich oprávněných zájmů.

Naše činnost rovněž podléhá speciální sektorové regulaci, která nám ukládá uchovávat zdravotní dokumentaci po dobu od 5 do 100 let v závislosti na konkrétním typu případu (viz níže demonstrativní výčet):

 • ambulantní péče – 5 let od posledního poskytnutí péče;
 • lůžková péče – 40 let od ukončení poslední hospitalizace nebo 10 let od úmrtí, jedná-li
  se o následnou lůžkovou péči či dlouhodobou lůžkovou péči po dobu 20 let od ukončení poslední hospitalizace nebo 10 let od úmrtí;
 • péče poskytnutá v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování – 100 let od data narození nebo 10 let od úmrtí.

Podrobnosti trvání doby zpracování máme upraveny ve skartačním řádu a vychází ze zákona o poskytování zdravotních služeb či z prováděcí vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

8. Jaká jsou Vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů můžete využít právo na odvolání souhlasu, přístup, opravu, výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost (tzv. portabilitu) či vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Obecná ustanovení

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále „ON Kladno“) zpracovává a uchovává veškeré získané osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších služeb zákonným způsobem, a to zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zdravotních službách“), zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon specifických zdravotních službách“), zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též „Nařízení“), které je účinné od 25.5.2018.

Osobními údaji jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, které ON Kladno zpracovává v rámci poskytování zdravotnických a dalších služeb.

Aktuální kontaktní informace naleznete na adrese: http://www.nemocnicekladno.cz/nemocnice/gdpr

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1548, PSČ: 272 59, Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020, IČO: 272 56 537.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • jméno:    Ing. Michaela Nováková
 • e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poskytování zdravotních služeb

ON Kladno zpracovává osobní údaje pacientů, kdy na základě zákonem stanovené povinnosti vede zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů), údaje související s pojištěním pacienta a další údaje související s poskytováním zdravotních služeb. Tuto povinnost ON Kladno ukládá zákon o zdravotních službách. Poskytnutí neúplných nebo nesprávných osobních údajů bude znamenat, že pacientům nebude ON Kladno moci kvalifikovaně poskytnout zdravotní služby. Doba uchování zdravotnické dokumentace se řídí spisovým a skartačním řádem ON Kladno dle ustanovení zákona č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, a dále též zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ON Kladno dále zpracovává na základě zákona o zdravotních službách identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů) zákonných zástupců. V případě poskytování zdravotních služeb dětem a mladistvým (případně osobám s omezenou svéprávností) dochází rovněž ke zpracování osobních údajů jejich zákonných zástupců a opatrovníků, a to pro účely splnění zákonných povinností.

Osoby blízké

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb může rovněž docházet ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů osob blízkých, pokud pacienti takové údaje poskytnou. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro zajištění komunikace a pro případné poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta.

Vykazování zdravotním pojišťovnám

Osobní údaje pacientů zpracovávané v rámci poskytování zdravotních služeb jsou ON Kladno rovněž zpracovávány za účelem vykazování rozsahu poskytnutých zdravotních služeb a jejich následné úhradě ze strany zdravotních pojišťoven.

Zabezpečení dat

ON Kladno udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje subjektů údajů před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům subjektů údajů, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data uložena atd.

Sdílení a předávání osobních údajů
(příjemci osobních údajů)

Osobní údaje, které ON Kladno shromažďuje a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, může sdílet se třetími osobami, a to pouze v případech stanovených zákonem.

Záruky

Se zpracovateli osobních údajů jsou vždy uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako tento dokument (Zásady ochrany osobních údajů). V případě, že dochází k předávání některých osobních údajů mimo území EU/EHS, toto předávání probíhá v souladu s pravidly stanovenými v kapitole V. Nařízení.

Práva subjektů údajů

V souladu s platnými právními předpisy mají subjekty údajů tyto práva:

 • Právo na přístup

Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Tím není dotčeno Vaše právo žádat o poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, které můžete uplatňovat na základě Žádosti o záznam k pořízení výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace postupem blíže specifikovaným na adrese www.nemocnicekladno.cz/pro-pacienty/ostatni-dokumenty-ke-stazeni (informace k žádosti - F 006).

 • Právo na opravu (doplnění)

Dle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné či neúplné, můžete ON Kladno požádat o opravu těchto osobních údajů.

 • Právo na výmaz („být zapomenut“)

Subjekt údajů je rovněž oprávněn požádat ON Kladno o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém může ON Kladno vyhovět takovéto žádosti může být limitován zákonnými povinnostmi ON Kladno k uchovávání některých osobních údajů (ochrana našich oprávněných zájmů a práv), a to zejména na základě zákona o zdravotních službách či jiných souvisejících předpisů.

 • Právo vznést námitku

Subjekt údajů má v některých případech možnost vznést tzv. námitku proti zpracování osobních údajů. Jedná se například o situace zpracovávaných údajů za účelem plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci včetně přímého marketingu nebo na základě oprávněného zájmu. Pokud se na straně ON Kladno neprokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy či právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ON Kladno nebude osobní údaje dále zpracovávat.

 • Právo na omezení zpracování

V souvislosti s uplatněním výše uvedených práv je subjekt údajů rovněž oprávněn ON Kladno požádat o dočasné omezení zpracování svých osobních údajů, a to pokud:

 • popíráte přesnost údajů, a to do doby, než přesnost ověříme;
 • údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy;
 • zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.
 • Přenositelnost 

Máte právo obdržet údaje, které zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste nám sami poskytli nebo které přímo vyplývají z Vaší činnosti. Tyto údaje Vám poskytneme ve strojově čitelném formátu. Právo přenositelnosti tzv. portability však platí pouze pro automatizovaně zpracovávané osobní údaje.

 • Právo na odvolání souhlasu  

V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu můžete souhlas kdykoliv odvolat.

V případě využití shora uvedených práv je nezbytné vyplnit žádost F 005-7 a doručit ji:

 • osobně
  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  právní oddělení
  Vančurova 1548, PSČ: 272 59, Kladno
 • poštou
  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  právní oddělení
  Vančurova 1548, PSČ: 272 59, Kladno
 • e-mailem
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • datovou schránkou
  jbeff8f

Stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů 

V případě zjištění, že ON Kladno nezpracovává osobní údaje v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00, Praha 7.

Informace o kamerovém systému v ON Kladno

V prostorách ON Kladno je umístěn kamerový systém, prostřednictvím kterého dochází ke zpracování osobních údajů pacientů areálu ON Kladno a jiných návštěvníků, a to za účelem ochrany majetku ON Kladno, personálu a pacientů. Kamery snímají obraz nepřetržitě. Záznamy z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 6 dní a po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány. Na žádost orgánů činných v trestním řízení mohou být záznamy z kamerového systému těmto orgánům zpřístupněny.

Níže uvedená tabulka slouží k řádnému informování zaměstnanců/pacientů o rozsahu, účelu a době zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem kamerového systému provozovaného v ON Kladno. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky zaměstnanci ON Kladno.

Správce osobních údajů

 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 272 56 537

Vančurova 1548

PSČ: 272 59, Kladno

tel.: +420 312 606 111

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správce kamerového systému

 

Zdeněk Petr

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Michaela Nováková

Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny též na webových stránkách: www.nemocnicekladno.cz

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

·         Zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí zdravotnického zařízení

·         Ochrana majetku, informací a osob

·         Zajištění pohybu osob a materiálu (prostupnost koridorů) podle Traumatologického plánu

·         Ochrana dalších chráněných zájmů ON Kladno

Právní základ zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, zpracování osobních údajů zaměstnanců/pacientů s použitím kamerového záznamu je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ON Kladno dle čl. 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení.

Záznam z kamerového systému není určen pro sledování zaměstnanců a nebude používán v pracovněprávní oblasti (nejedná se o sledování dle § 316 odst. 2 zákoníku práce). Tím není vyloučeno, že ve výjimečných a řádně odůvodněných případech
lze záznam použít i pro kontrolu plnění povinnosti zaměstnanců.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Evidence obsahuje následující osobní údaje:

Fotografie nebo video záznam zaměstnance/pacienta/dalších osob (návštěvy, dodavatelé atp.)

Doba uložení osobních údajů

Lhůta pro uchování osobních údajů byla stanovena na 6 dní. Přístup k online náhledu má ostraha ON Kladno. Všechny osoby s přístupem mají zakázáno pořizovat jakýmkoli způsobem obrazové záznamy, např. mobilním telefonem.

Příjemci osobních údajů

Soud, policie, státní zástupce

Předání do zahraničí

Správce nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Práva subjektu údajů

 

·         Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení)

Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů,

·         Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení)

Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit pouze, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování. 

·         Právo vznést námitku (čl. 21 obecného nařízení)

·         Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení)

Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Není prováděno.

Dokumenty ke stažení

pdfZásady ochrany osobních údajů pro zaměstnance r. 2022 
pdfZásady ochrany osobních údajů při náboru r. 2022 
pdfZáznamy o zpracování osobních údajů r. 2023

pdfF 005 Žádost SU
pdfF 229 Souhlas se zpracováním SU
pdfF 006 Žádost a záznam k pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotnické dokumentace
pdfD 035 Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců/pacientů a dalších osob v rámci kamerového systému

 

Verze: 3.0
Platnost: 23. května 2023