Odběry krve

Pro ambulantní pacienty – pokyny pro odběr krve:

Pacient s sebou musí mít požadavkový list ordinujícího lékaře (žádanku) a tam, kde je to nutné informovaný souhlas s odběrem. Ke kontrole údajů musí mít pacient doklad vydaný státní správou (občanský průkaz, řidičský průkaz, kartička pojištěnce ZP).
Bez řádně vyplněného požadavkového listu odběr nebude proveden, jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu (samoplátce).

K vyloučení zkreslení výsledků nutno dodržet následující pravidla:

1. Odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla. Tam, kde je to nutné, po konzultaci s lékařem vynechat léky 3 dny před odběrem.
2. Odběry krve se provádí na lačno!
3. Ráno před odběrem je vhodné vypít zhruba 1/4 litru neslazené tekutiny (hořký čaj, voda)
4. Odebírajícímu personálu je nutné předem oznámit alergie na používané zdravotnické prostředky (desinfekce, náplasti…)
5. Odebírajícímu personálu je nutné předem upozornit na nevolnosti spojené s odběrem krve. Odběr bude proveden v leže. Zabrání se tak možnému poranění při pádu, souvisejícím s mdlobou..
6. Po odběru krve se pacient může najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

Kam na odběry krve:

Pokyny pro samoplátce:  

Za samoplátce je považován pacient, který požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Hodnota bodu a celková cena za vyšetření vychází z Sazebníku zdravotních výkonů MZČR a hodnoty bodu a je upravena vzájemnými smluvními vztahy mezi Oblastní nemocnicí Kladno a. s. a příslušnými zdravotními pojišťovnami. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách ON Kladno, oddíl Pro pacienty – odrážka ceníky.

Postup:
- pacient se dostaví do odběrového střediska v budově CAM ON Kladno
- pracovník střediska mu vystaví doklad pro úhradu vyšetření
- pacient platbu uhradí v pokladně nemocnice ((umístěna ve vrátnici nemocnice, provozní doba od 7:30 do 15:30 hodin v pracovních dnech) a s potvrzením o platbě se vrátí do odběrového střediska, kde bude proveden odběr biologického materiálu. Zároveň se domluví o způsobu předání výsledkového listu.

Kam pro výsledek:

Vydávání výsledků pacientům osobně:

 1. Pokud požadující lékař písemně uvede na požadavkovém listu že si výsledkový list osobně vyzvedne pacient/zákonný zástupce/osoba blízká, bude vydán originál výsledkový list v odběrovém pracovišti, nebo na recepci laboratoře:
 • pacient/zákonný zástupce/osoba blízká se v odběrovém pracovišti, nebo přímo v recepci laboratoře prokáže průkazem s fotografií vydaným státní správou (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas)
 • žádá-li o vydání výsledku do vlastních rukou rodič nezletilé osoby, musí se prokázat svým občanským průkazem a kartou pojištěnce nezletilé osoby
 • o vydání výsledkového listu je vždy proveden záznam v Laboratorní knize
  a pacient nebo pověřená osoba převzetí výsledku potvrdí svým podpisem
 1. Pokud na požadavkovém listu nebude uvedeno lékařem, že si přeje osobní vydání výsledku pacientovi, bude pacientovi/zákonnému zástupci/osobě blízké vydána kopie výsledkového listu a to pouze v recepci laboratoře. Podmínky vydání jsou stejné jako v bodě 1.
 1. Výsledkový list v žádném případě nelze zasílat emailem.
 1. Pokud je pacient samoplátce, výsledkový list mu je předán vždy po ověření identity (předložení průkazu s fotografií vydaným státní správou) a o předání je proveden záznam v Laboratorní knize.
 1. Pokud výsledkový list vyzvedává osoba blízká, musí předložit řádně podepsanou plnou moc od pacienta.
 1. Výsledkový list nelze odesílat emailem.

 

Pokyny pro pacienty k vyšetřením: