Od 26. dubna 2013 zavádí Klinická laboratoř vyšetření pro monitorování antikoagulační léčby:

Monitorování antikoagulační léčby přípravkem Xarelto (rivaroxaban)

Odběr do: Plast, citrát 1+9, (Sarstedt, zelený uzávěr)
Materiál: Krev
Maximální doba do zpracování: 4 hodiny při 20 st. C
Dostupnost: denně
Odezva: rutinní v den doručení     
Dostupnost statimová: není statimové vyšetření

Informace k metodě: 

Přípravek Xarelto se používá k prevenci žilní tromboembolie u pacientů před ortopedickým zákrokem (náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu), k prevenci cévní mozkové příhody a prevenci systémové embolizace u pacientů s nevalvulární fibrilací síní, k léčbě hluboké žilní trombózy nebo jejího opětovného výskytu a k léčbě plicní embolie. Dle účelu podávání se liší dávka a schema podávání.
Xarelto obsahuje léčivou látku rivaroxaban (přímý selektivní inhibitor faktoru Xa). Inhibice faktoru Xa blokuje vnitřní a vnější metabolické cesty koagulační kaskády a inhibuje vznik trombinu.
Rivaroxaban v dávkách nad 15 mg se lépe vstřebává při užití s jídlem, maximální hladina v plazmě je dosažena za 2-4 hodiny po požití. Biologický poločas 5 – 9 hodin u mladších pacientů a  u starších může být prodloužen až na 11 – 13 hodin. Vylučování klesá při poklesu clearence kreatininu pod 30 ml/min.
Rizika spojená s užíváním přípravku jsou především u osob s alergií na rivaroxaban u pacientů s krvácením a pacientů s onemocněním jater nebo s ledvinovou nedostatečností.

Výsledek hodnotí lékař dle doby odběru v závislosti na požití léku.

Dle SPC léku z 11/2012 jsou dosahované hladiny Rivaroxabanu při dávce 20 mg 1x denně:

  • maximum (2-4 hodin po podání) 215 ng/ml (22-535)
  • minimum (asi 24 hodin po podání) 32 ng/ml (6-239)

Podrobnější informa o léku jsou uvedeny v SPC léku. Výrobcem léku zatím nejsou stanoveny maximální bezpečné koncentrace, jejichž překročení by predikovalo vyšší krvácivé riziko.

Více informací: http://www.cmp-manual.wbs.cz/8104-Rivaroxaban.html

MUDr. Eva Fenclová
Klinická laboratoř 
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.