Monitorování antikoagulační léčby přípravkem Eliquis (Apixaban)

Odběr do:

Sarstedt, zelený uzávěr, objem 5ml, plastová zkumavka s citrátem (1:10)

Materiál:

Krev

Maximální doba do zpracování

4 hod při 20 °C

Dostupnost

Rutinní, statim

Doba odezvy rutinní

v den odběru (odpoledne)

Doba odezvy statim

1 hodina

Informace k metodě

Přípravek Eliquis se používá k prevenci žilní tromboembolie u pacientů před ortopedickým zákrokem (náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu), k prevenci cévní mozkové příhody
a prevenci systémové embolizace u pacientů s nevalvulární fibrilací síní, k léčbě hluboké žilní trombózy nebo jejího opětovného výskytu a k léčbě plicní embolie.

Lék obsahuje léčivou látku Apixaban (přímý selektivní inhibitor faktoru Xa). Inhibice faktoru Xa blokuje vnitřní a vnější aktivační cesty koagulační kaskády a inhibuje tím vznik trombinu.

Apixaban  se absorbuje cca z 50%, bez ohledu na současné podání jídla (oproti rivaroxabanu). Poločas je cca 12 hodin, proto je dávkován 2x denně. Maximální hladiny v plazmě je dosaženo za 2-4 hodiny po podání tablety.

Exkrece je cca z 25% metabolity enterální cestou, 27 % nemetabolizovaný renální cestou. Zbytek nemetabolizovaného léku žlučí a přímou enterální  sekrecí.

Dávkování léku doporučené výrobcem je vztaženo na tělesnou hmotnost běžné populace. Tělesná hmotnost > 120 kg může být spojena s nižší expozicí o přibližně 30 % a tělesná hmotnost < 50 kg  s vyšší expozicí o přibližně 30 %. Z toho plyne i riziko nedostatečného efektu nebo riziko krvácení.

Hladiny léku v plazmě (zdroj- SPC léku): 

 

Vrcholová koncentrace za 2-4 hodiny, medián (5.-95.percentil)

µg/L

Minimální koncentrace, medián, (5.-95. percentil),

µg/L

2,5 mg 2xd (TEP)

77 (41 – 146)

51 (23 – 109)

5 mg 2x d (FiS)

171 (91 – 321)

103 (41 – 230)

2,5 mg 2xd (FiS redukovaná dávka)

123 (69 – 221)

79 (34 – 162)

2,5 mg 2xd ( léčba a prevence rekurence TEN)

67 (30 – 153)

32 (11 – 90)

5 mg 2xd (léčba a prevence rekurence TEN)

132 (59 – 302)

63 )22 – 177)

10 mg 2xd (léčba a prevence rekurence TEN)

251 (111 – 572)

120 (41 – 335)

  MUDr Eva Fenclová, Klinická laboratoř ON Kladno