Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 171/2023 Sb.) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice EU“).

Informace v souladu s ust. § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb.

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, (dále jen „povinný subjekt“) je v souladu s ust. § 8 zák. č. 171/2023 Sb.  povinen zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo porušuje práva Evropské Unie v oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis, a to VP 007, který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v ust. § 4 zák. č. 171/2023 Sb. a čl. 19 Směrnice EU.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému:

V souladu s požadavky zák. č. 171/2023 Sb. a Směrnice EU je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zák. č. 171/2023 Sb. a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí VOS povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se zák. č. 171/2023 Sb. a Směrnicí EU je ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zák. č. 171/2023 Sb. určenou osobou odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci ON Kladno (dále jen „Příslušná osoba“): Ombudsman ON Kladno (Marcela Zůzová).

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zák. č. 171/2023 Sb. a Směrnice EU) dozví možném protiprávním jednání stanoveným ust. § 2 zák. č. 171/2023 Sb. nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze Příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.

Kontaktní údaje na povinným subjektem určenou Příslušnou osobu k výkonu činnosti podle ust. § 11 zák. č. 171/2023 Sb. jsou:

Ombudsman ON Kladno (Marcela Zůzová).

 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • adresa: Vančurova 1548, 272 59 Kladno
 • datová schránka: jbeff8f
 • telefon: +420 312 606 576
 • osobně (po předchozím objednání): 1. patro pavilon „E“ ON Kladno, ul. Vančurova 1548