INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Nedílnou součástí spektra výkonů radiodiagnostického oddělení jsou výkony intervenční radiologie  –  vaskulární i nevaskulární. Miniinvazivním přístupem (nejčastěji vpichem) do tepny nebo žily příslušné oblasti pod kontrolou rentgenu či ultrazvuku, je prováděna diagnostika a v její přímé návaznosti i možný terapeutický výkon. Některé procedury se tak dají provést ambulantně či během krátké hospitalizace. Nespornou výhodu mají tyto výkony u starších a polymorbidních pacientů.

Indikace intervenčních výkonů provádíme ve spolupráci s lékaři klinických oborů na pravidelných vizitách či indikačních seminářích. Naše oddělení disponuje moderní diagnostickou technikou: skiagraficko – skiaskopickými vyšetřovnami s vynikající rozlišovací schopností, která umožňuje provedení diagnostiky i intervence, ultrasonografií, novým výpočetním tomografem (CT) a magnetickou rezonancí (MR).

Vaskulární intervenční výkony

Tepenné intervence

 • Diagnostická angiografie
  Klasická diagnostická angiografie (tzn. punkcí tepny) se v dnešní době již obvykle neprovádí. Je z velké části nahrazena neinvazivními zobrazovacími metodami jako je ultrazvuk, CT, popř. MR. V případě nejasného nálezu je však angiografie zlatým standardem v zobrazení cévního řečiště.

 • Perkutánní transluminální angioplastika
  Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) je intervenční výkon při kterém je, po předchozí diagnostice chronického postižení tepenného nebo žilního řečiště, ošetřeno významné zúžení či uzávěr cevy. Vpichem do cévy (nejčastěji v místním znecitlivění) za aseptických podmínek je postižení cévy ošetřeno pomocí speciálního instrumentaria dilatací či implantací nitinolové výztuže (tzv. stentu). Po výkonu je místo vpichu ošetřeno cévním uzavíracím systémem, který zvyšuje komfort pacienta bezprostředně po intervenci (zkrácení klidového režimu nemocného).

  perkuatana angioplastika

 • Mechanická trombektomie, trombolýza
  Je určená pro léčbu nemocných s akutními či subakutními cévními uzávěry (nejčastěji tepny či žíly dolních končetin), kdy jsou trombembolické hmoty v cévě mechanicky rozrušeny a odsáty anebo zavedeným katetrem rozpuštěny pomocí aplikovaného trombolytika. Doba pro podávání látky se může pohybovat od několika hodin do 3 dnů a vyžaduje hospitalizaci nemocného na jednotce intenzivní péče. Katetr je do cévy zaváděn opět pouze vpichem v lokální anestezii.

  thrombektomie diese therapie gibt schlaganfall patienten hoffnung

 • Terapeutická embolizace
  Terapeutická embolizace je cévní intervenční výkon, při kterém je pomocí mikroinstrumentaria zavedeného do patologických cévních struktur provedena dočasná či trvalá „zástava“ krevního toku. Nejčastější indikací bývá arterio-venozní malformace nebo patologická vaskularizace při onkologickém onemocnění či krvácení.

 • Implantace stentgraftu (tj. potaženého stentu) do aneuryzmatu (výdutě) břišní aorty
  Jedná se o plánovaný výkon u nemocných, kterým byla na CT či ultrazvuku diagnostikována výduť na břišní aortě. Nemocní jsou sledováni v cévní ambulanci a v indikovaných případech je jim nabídnuta možnost intervenčního řešení. Implantace stentgraftu do břišní aorty je výkon v celkové anestezii, kdy je nemocnému z obou třísel implantován stentgraft do lumina břišní aorty a obou společných pánevních tepen. Tím je vyřazena z oběhu oslabená cévní stěna, která potencionálně nemocného ohrožuje prasknutím a závažným tepenným krvácením. Další eventualitou je otevřený cévní chirurgický výkon.

  zenith

Kombinované (hybridní) výkony

Na našem pracovišti provádíme ve spolupráci s cévním chirurgem i kombinované (hybridní) výkony, kdy je v jedné době provedeno chirurgické ošetření cévní léze spolu s terapeutickým zásahem intervencionisty katetrizačními metodami.

Miniinvazivní intervence na žilním cévním systému

Ve spolupráci s cévním chirurgem, angiologem v indikovaných případech varikozního postižení povrchních žil dolních končetín po důkladném sonografickém vyšetření z mapováním povrchních žil provadíme mechanochemickou ablaci kmenových varixů (ClariVein), pěnovou sklerotizaci retikulárních varixů, sklerotizaci metličkových rozšířených žil.

Nevaskulární intervenční výkony

Jedná se o miniinvazivní výkony, které se provádějí pod kontrolou rentgenového záření či ultrazvuku. Jedná se o výkony diagnostické (odběr biologického materiálu – punkce, biopsie) a výkony terapeutické (např. drenáže). Nejčastěji se výkony provádí v místním znecitlivění, vyjímečně v celkové anestezii.

 • Biopsie patologických ložisek
  Výkon se provádí v lokální anestezii po zaměření cílového objemu zobrazovací metodou. Za pomoci speciální jehly je vpichem přes kůži odebrán malý vzorek patologické tkáně. Provedení zákroku většinou vyžaduje krátkou hospitalizaci nemocného.

 • Drenáže patologických ložisek
  Drenáž patologické kolekce. Výkon se provádí nejčastěji v lokální anestezii po zaměření cílového objemu zobrazovací technikou. Punkcí je do cílového ložiska zaveden drén zajišťující evakuaci patologického obsahu z těla ven. Tento je fixován stehem. Pacient je hospitalizován.

 • Periradikulární terapie (PRT)
  Principem výkonu je aplikace léčebné směsi k nervovému kořeni (většinou v oblasti bederní páteře) u pacientů, kteří přichází pro bolesti způsobené jeho iritací (výhřezy meziobratlové ploténky, stavy po operacích meziobratlové ploténky, degenerativní změny). Výkon se provádí z indikace neurologa, a to vpichem tenkou jehlou pod navigací CT. Lze ho provést ambulantně či během krátké hospitalizace.

 • Radiofrekvenční ablace (RFA)
  Principem metody je destrukce patologické tkáně (např. metastázy) tepelným účinkem elektrického proudu o určité frekvenci. Energie je do ložiska aplikována pomocí speciální jehly/sondy pod cíleným zaměřením a kontrolou CT. Výkon se provádí ve vybraných indikacích, za hospitalizace a v celkové anestezii (či analgosedaci).

 • Perkutánní transhepatální cholangiografie, perkutánní transhepatální drenáž (PTC/PTD)
  Jedná se o zobrazení a drenáž žlučových cest u pacientů se žloutenkou, která je způsobena mechanickým útlakem či překážkou ve žlučových cestách (stagnací žluči), a u kterých není možno jinými metodami zajistit fyziologický odchod žluče do tenkého střeva. Výkon se provádí v celkové anestezii či analgosedaci, během hospitalizace, pod kontrolou rentgenového záření.